Strona główna > Oferta > Gwarancja

Gwarancja

WARUNKI GWARANCJI

obowiązujące od 01-01-2017 r.

§ 1

1)    Niniejsze warunki gwarancji dotyczą wyrobów stolarki  budowlanej wyprodukowanej przez firmę Okland Sp. z o.o., zwaną dalej Producentem.

2) Szczegółowy wykaz produktów objętych gwarancją określony zostaje każdorazowo pomiędzy stronami w umowie sprzedaży stolarki budowlanej.

3) Podpisanie umowy sprzedaży stolarki budowlanej oznacza zaakceptowanie warunków gwarancji.

§ 2

1)  Producent udziela gwarancji na wyroby stolarki budowlanej wykonane według standardu przyjętego i realizowanego w firmie Okland Sp. z o.o.

2) Gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadliwym jego wykonaniem lub wadami materiałowymi. Początek biegu terminu gwarancji jest data sprzedaży stolarki, wpisana w karcie gwarancyjnej.

3)     Okresy gwarancji:

a)   Konstrukcja okien – 5 lat

b)   Okucia obwiedniowe – 5 lat

c)  Okucia od drzwi przesuwnych, składanych – 1 rok

d) Zasuwnice, zawiasy drzwiowe, wkładki, klamki i samozamykacze – 1 rok

e)   Szczelność zespolenia szyb – 5 lat

f)    Powłoka lakiernicza:

- Powłoki kryjące – 4 lata

- Powłoki lazurowe ciemne – 3 lata

- Powłoki lazurowe jasne – 2,5 roku

- Powłoki bezbarwne - 2 lata

g) Okładziny aluminiowe GEMINI – 5 lat

4)  Zawarte w Pnk. 3 warunki dotyczą stolarki budowlanej montowanej przez autoryzowaną ekipę montażową firmy Okland Sp. z o.o.

5)    Dla osób samodzielnie wykonujących montaż okresy gwarancji są następujące:

a)   Konstrukcja okien – 3 lat

b)   Okucia obwiedniowe – 2 lat

c) Zasuwnice i zawiasy do drzwi – 6 miesięcy

Pozostałe bez zmian.

§ 3

1)  Zgłoszenia reklamacyjne należy składać wyłącznie w formie pisemnej (list polecony, faks, e-mail lub osobiście w miejscu zakupu lub u producenta).
Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

-  Datę i miejsce zgłoszenia reklamacji

-  Imię i nazwisko zgłaszającego reklamację

-  Adres, gdzie znajduje się reklamowany towar

-  Dodatkowe dane ułatwiające kontakt (tel., e-mail)

-  Numer karty gwarancyjnej

-  Nazwę uszkodzonego elementu (wskazane jest podanie pozycji zamówienia) oraz dokładny opis zgłaszanych usterek

-  Czytelny podpis zgłaszającego reklamację

2)   Jako dzień zgłoszenia usterek przyjmuje się dzień, w którym informacja praktycznie dotarła do producenta.

3) Powyższe warunki gwarancji dotyczą wyłącznie odbiorców, których wyroby zamontowano na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4)     Zgłoszenia telefoniczne nie będą realizowane, ani brane pod uwagę jako oficjalne zgłoszenie reklamacji.

§ 4

1)   Skorzystanie z gwarancji oznacza skierowanie do Producenta wniosku o bezpłatne usunięcie zaistniałych wad i usterek.

2) Nadużycie uprawnień gwarancyjnych i bezprzedmiotowe nieuzasadnione wzywanie pracowników Serwisu Producenta powoduje zwrotne dochodzenie poniesionych kosztów, w tym kosztów dojazdu oraz robocizny wg aktualnie obowiązującego cennika.

§ 5

 

1) Przyjęcie zgłoszenia reklamacyjnego nie zobowiązuje Producenta do usunięcia usterek. W ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia usterek Producent lub jego przedstawiciel udziela Zamawiającemu odpowiedzi odnośnie dalszego trybu rozpatrywania zgłoszenia.

2)    Zamawiający zapewni Producentowi lub jego przedstawicielom dostęp do reklamowanego produktu w celu oględzin i usunięcia usterek.


 

 

3) Jeżeli nie było to możliwe wcześniej, to usunięcie usterek nastąpi w ciągu 30 dni od dnia potwierdzenia przez Producenta lub jego przedstawiciela zgłoszonych i zaopiniowanych wad i usterek.

4)     Producent dołoży wszelkich starań, aby usterki usunąć w jak najszybszym terminie.

§ 6

1)     Gwarancja nie obejmuje:

 • Uszkodzeń mechanicznych: powłok malarskich, konstrukcji okien i elementów okuć
 • Uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej eksploatacji i konserwacji
 • Uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych (np. włamania, zalania, pożar, itp.)
 • Normalnego zużycia eksploatacyjnego i pomniejszych usterek nie rzutujących na wykorzystanie produktu
 • Rys zewnętrznych, pęknięć szkła, wyroszeń na szybach, zaparowania, odchylenia barwy, wklęsłości i wypukłości szkła, stukania szprosów oraz efektów interferencyjnych
 • Uszkodzeń wynikających z zamontowania lub przechowywania stolarki w szkodliwych warunkach z nadmierną wilgotnością powietrza w pomieszczeniach (np. niedostateczna wentylacja pomieszczeń, wykonywanie prac mokrych po wbudowaniu stolarki), takich jak: przebarwienia, pękanie powłoki, deprecjacja elementów i podzespołów na skutek pęcznienia drewna. W przypadku wystąpienia wilgotności drewna powyżej 20% firma Okland Sp. z o.o. odstępuje od warunków gwarancji. Warunki normalne wewnątrz budynków przeznaczone do użytkowania przez ludzi określa norma PN-91/B-02020
 • Wyrobów w których ujawniają się cechy wynikające z zastosowania drewna iglastego np. wyciek żywicy, przebarwienia powłoki lakierniczej
 • Widocznego usłojenia drewna (podniesione słoje)
 • Małe wrośnięte sęki
 • Różnic koloru powłoki malarskiej na elementach, spowodowanej naturalnym zabarwieniem drewna, rysunkiem słoi lub niejednorodnością struktury drewna
 • Wad montażu nieautoryzowanego przez Producenta
 • Produktów wykonanych na życzenie klienta, poza normami produkcyjnymi (np. balkony bez poprzeczki, przekroczone dopuszczalne wymiary według Polskiej Normy i Aprobaty)
 • Wyrobów na które klient uzyskał obniżkę ceny z tytułu trwałych wad
 • Wad nie zmniejszających wartości użytkowych okna

2)  W przypadku samodzielnego montażu: regulacji i konserwacji okuć dokonuje Nabywca na własny koszt. W przypadku montażu przez Producenta, Nabywca ma prawo wyłącznie do jednej nieodpłatnej regulacji. Regulacja zostanie wykonana na żądanie Nabywcy, zgłoszone nie póżniej niż w ciągu 12 miesięcy od montażu stolarki. Każde kolejne zgłoszenie regulacji lub zgłoszenie regulacji po upływie 12 miesięcy od montażu stolarki zostanie wykonane odpłatanie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi cenami Prodecenta.  Konserwację okuć powinno dokonywać się min. 1 raz w roku.

3) Nabywca przynajmniej 2 razy w roku zakonserwuje powłokę malarską środkiem do pielęgnacji powłok akrylowych. Są to środki np. SIGMA Holzpflegemilch, GORI 690 mleczko do konserwacji; LAKMA – zestaw do pielęgnacji ram okien drewnianych i okuć. Okna niekonserwowane tracą gwarancję na powłokę lakierniczą.

§ 7

1)  Na dowód udzielenia gwarancji Producent wystawia 2 karty Gwarancyjne (1 – dla Nabywcy i 1 - do archiwum firmy)

§ 8

1) Wszelkie naprawy i przeróbki produktu w okresie gwarancji wykonane przez osoby nieupoważnione przez producenta powodują wygaśnięcie praw wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji.

2) Dokonywanie napraw gwarancyjnych oraz wszelkie wizyty serwisu odnotowane zostaną w karcie gwarancyjnej. Zamawiający i przedstawiciel gwaranta potwierdzają wykonanie naprawy, przez złożenie podpisów w odpowiedniej rubryce Karty gwarancyjnej.


wykonanie: Netidea.pl
Strona główna | Mapa strony | Użytkownicy online: 7